Introductory presentation in 4 language versions

Materials from the project

Remember that all materials developed in the project, you can find on our Education platform:

http://nextmove.wellsol.eu/platform

Your Move app

Our application can be downloaded from the Google store.

Ενδυνάμωση Υποψηφίων σε θέσεις εργασίας

Ενδυνάμωση Υποψηφίων σε θέσεις εργασίας (Empowerment of Job-Seekers)
Η σύγχρονη αγορά εργασίας διαφέρει, σε μεγάλο βαθμό, από αυτήν της περασμένης 20ετίας αφού έχει υψηλές απαιτήσεις από τους υποψηφίους για την πλήρωση θέσεων εργασίας. Είναι επίσης σαφές πως οι σύγχρονοι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για τις εκάστοτε κοινωνίες, όντας άνθρωποι με υψηλά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, γαλουχημένοι στην σύγχρονη γενιά της παγκόσμιας, ραγδαίας επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης του 21ου αιώνα. Ταυτόχρονα, ας μην ξεχνάμε, πως το παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα βγαίνει δειλά – δειλά από μία πολύ δύσκολη δεκαετία κατάρρευσης των κρατών και την ίδια στιγμή η κρίση της πανδημίας του CoVid-19 συμβαδίζει με την συνέχιση της κρίσης στην αγορά εργασίας.

Honorable mention for our article

One of our articles (in Polish version) has been selected for publication on the EPALE platform and published in "Educational signposts". Thank you very much for this distinction.

>> Click here to view aricle <<

Review of the Next Move materials

 

 Review of the program and educational materials “Next move” - a comprehensive educational program dedicated to personal development and social activity of young people entering the labor market

Project presentation videos

 

In the following videos we have included the most important information about the Next Move project within Erasmus+English version Polish version

Aprender sobre el emprendimiento

El objetivo del proyecto NextMove Erasmus+ es apoyar a los jóvenes trabajadores en la adquisición de habilidades y competencias empresariales. Además, está dirigido a formadores, formadores y personal de recursos humanos para que ayuden a otros a adquirir esas habilidades. 

Las competencias intraemprendedoras deben entenderse desde un punto de vista más amplio, no centrándose en cuestiones empresariales y financieras concretas que puedan interesar a la dirección de la empresa, sino en general. Las investigaciones y los documentos existentes coinciden en esta visión holística del espíritu empresarial, como por ejemplo el marco EntreComp, promovido por la Comisión Europea. El marco EntreComp incluye competencias relacionadas con el trabajo con los demás, la creatividad, el liderazgo y la toma de iniciativa, entre otras muchas. Todas ellas son habilidades blandas convenientes que requieren las organizaciones actuales.

Learning on Entrepreneurship

In the NextMove Erasmus+ project we aim to support young workers on the acquisition of entrepreneur skills and competences. Also, we address trainers, coaches and human resources’ staff to help others to acquire those skills. The intrapreneur skills should be understood from a broader point of view, not focusing on specific business and financial issues that could be interesting for the company management, but rather in general. Existing research and papers empathize this holistic view of entrepreneurship, this is the example of the EntreComp framework, promoted by the European Commission. The EntreComp framework includes competences related with; working with others, creativity as well as leading and taking the initiative, among many others. All those are convenient soft skills that are required by present organizations.

Empowerment of Job-Seekers

The modern job market is very different from that of the last 20 years as it has high demands from job applicants. It is also clear that modern young people, especially in the countries of the European Union, are a valuable asset to the societies concerned, being people with great skills and formal qualifications, nurtured in the modern generation of the global, rapid scientific and technological development of the 21st century. At the same time, let us not forget that global economics is emerging timidly from a very difficult decade of state collapse and in the meantime the crisis of the CoVid-19 pandemic goes hand in hand with the continuation of the job market crisis.

TWO POLES OF COMMUNICATION

The cooperation of several generations within one institution may create a dilemma for the employer, as misunderstandings occur and each group has different expectations towards colleagues and management. Therefore it is crucial to identify the fundamental differences that exist between the particular generations. The greatest challenge, not only for the employer, but also for colleagues, are young workers, the so-called generation Y, which is one of the most complex generations.

People from different generations usually perceive the same situations in a different way, looking at them from their own point of view, seeing them from the perspective of their own experiences. The situation may be complicated by the fact that modern generations change much faster than even before - previously the new identification took place every 25–30 years, now - even every 10 years. As a result, representatives of not two to three, but even five to six generations live side by side. Reconciling the various positions of employees from particular generations is a challenge for every superior. Especially nowadays, when the labour market is getting tighter and it is becoming more and more difficult to find a new employee. An effective solution in such a situation is modern human resource management, seeing and understanding the diversity.

DWA BIEGUNY KOMUNIKACJI - pokolenie X i Y

Współpraca kilku pokoleń w obszarze jednej instytucji może tworzyć dylemat dla pracodawcy, bowiem ujawniają się nieporozumienia, a do tego każda grupa ma inne oczekiwania względem współpracowników i kadry zarządzającej. Zatem konieczne staje się oznaczanie fundamentalnych różnic występujących między poszczególnymi pokoleniami. Na obecnym rynku pracy istotną rolę odgrywają młodzi pracownicy, tzw. pokolenie Y, które jest jednym z najbardziej skomplikowanych pokoleń, stanowiących największe wyzwanie nie tylko dla pracodawcy, ale również dla współpracowników.

Osoby pochodzące z innych pokoleń zwykle inaczej interpretują te same zdarzenia, patrząc na nie z własnego punktu widzenia, z perspektywy własnych doświadczeń. Sytuację komplikować może fakt, że współczesne pokolenia zmieniają się znacznie szybciej niż dawniej – wcześniej ta nowa identyfikacja następowała co 25–30 lat, obecnie – nawet co 10 lat. Powoduje to, że obok siebie żyją przedstawiciele nie dwóch do trzech, ale nawet pięciu do sześciu pokoleń.